תנאי שימוש באתר

 • כללי

  חברת פריים ליס ניהול ציי רכב בע"מ מרחוב כהנמן (השומר) 103 בני ברק (להלן:"פריים ליס"),הינה הבעלים והמפעילה של אתר זה. אנא קרא את התנאים המפורטים באתר זה, בעיון ובקפידה, בטרם השימוש באתר. השימוש באתר זה מעיד על הסכמתך והכרתך את כל תנאי התקנון. במידה ואינך מסכים כי תנאי התקנון יחולו עליך אינך רשאי לעשות שימוש באתר. פריים ליס שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון, מעת לעת, על פי שקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מראש. בכל מקרה של שינוי תנאי התקנון הם יחולו על כלל המשתמשים באתר באופן אוטומטי. בתקנון זה ובכל פרסום הנוגע לפעילות באתר יכול וייעשה לצורכי נוחות שימוש בלשון זכר אך הינו כולל פניה בלשון זכר ונקבה כאחד או רבים לפי העניין.
 • תנאי השימוש באתר

  אתר זה נועד למטרות פרסום ויצירת קשר ראשוני בלבד, והוא לא נועד להציג תנאים סופיים לביצוע עסקאות, התמונות באתר נועדות להמחשה בלבד, ואין בכל האמור והמופיע  באתר כדי לחייב את פריים ליס בכל אופן שהוא, לרבות לעניין תנאי התקשרות ו/או זמינות עסקאות, למעט אם נאמר במפורש אחרת. פריים ליס אינה מחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הנוכחית והיא שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים מבניים ומהותיים באתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ובכלל זה לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות באתר לרבות לשנות ולעדכן את גובה התשלומים החודשיים בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. כל שינוי כאמור, יחול על כל משתמש באתר, מייד עם עריכת השינוי כאמור.

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא תהיה רשאי לעשות שימוש באתר, בין היתר, בנוגע לעניינים הבאים:

  1. לעשות כל  שימוש שיש בו כדי להוות הפרת זכות יוצרים של אחרים לרבות של פריים ליס.

  2. לעשות כל שימוש באתר הנוגד הוראת כל דין, רשות מוסמכת או צו שיפוטי.

  3. לשנות או להשחית בצורה כלשהי את פני האתר או את קוד התוכנה.

  4. להשתמש באתר בדרך בלתי חוקית לרבות לצורך הפצה, שיווק או פרסום של חומר מזיק,    מפיץ  דיבה העלול  לפגוע ברגשות אחרים או בשמם הטוב.

  5. להפריע לשימושם של  אחרים  או פריים ליס באתר.

  6. לעשות כל שימוש באתר באופן שיש בו ניסיון להתערב באופן אלקטרוני או ידני בתכני האתר ובפעילותו לרבות בדרך של העלאת קבצים המכילים מידע לא תקין או וירוסים למיניהם. 

  7. להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לאתר או לאיזו ממערכותיו.

  8. להציב קישורים לאתר זה בלא קבלת רשות מראש ובכתב מפריים ליס.

  9. פריים ליס שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת למנוע או להגביל את שימושך באתר, בין היתר עקב הפרת אחד או יותר מתנאי השימוש הנ"ל, מבלי צורך במתן הודעה מראש, ומבלי שתחול על פריים ליס כל אחריות כלפיך וכלפי כל צד ג'.
 • הגבלת אחריות

  בנוסף, פריים ליס ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל התקשרות אשר לא ניתן יהיה להוציאה אל הפועל.

  פריים ליס אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי פריים ליס או מפני נזקים קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל פריים ליס או אצל מי מספקיה.

  השימוש באתר ובתכנים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ללא כל התחייבות מצד פריים ליס. אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד פריים ליס בדבר האמינות, ההתאמה העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, הקשרים והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פריים ליס בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

  פריים ליס מבקשת להבהיר כי על אף שהיא עושה את מירב המאמצים כי המידע באתר זה יהיה עדכני ומדויק ככל הניתן, האתר איננו נקי מאי דיוקים או טעויות. השימוש באתר זה וההסתמכות על המידע המופיע בו נעשה אפוא על אחריותך בלבד.

  בשום מקרה פריים ליס לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל מין וסוג שהוא, כתוצאה מן הגישה אל האתר ו/או השימוש באתר או כתוצאה משימוש ו/או ביסוס ו/או הסתמכות על כל מידע המופיע באתר.
 • קניין רוחני

  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר לרבות שם האתר, עיצובו, תכניו, זכויות בבסיסי נתונים,  קבצי גרפיקה, זכויות קניין רוחני אחרות בחומר הנמצא באתר זה וכן קוד התוכנה, הם בבעלותנו או  בבעלות מורשים מטעמינו. אין להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לשדר, להפיץ, למכור או להעביר חומר כל שהוא באתר זה או את קוד התוכנה, בחלקו או בשלמותו, ללא אישור מראש ובכתב מפריים ליס. על אף האמור לעיל, תוכנו של אתר זה ניתן להורדה, להדפסה או להעתקה לשימושך האישי והלא מסחרי.
 • הגנה על הפרטיות

  באתר זה נאסף מידע בסיסי לגבי דרכי ואופן ההתקשרות עימכם. פריים ליס מחויבת לאבטחת המידע שלך ובמסגרת מחויבות זו היא מתחייבת לשמור את הנתונים שנאספו במאגר המידע שלה ולא לעשות כל שימוש פסול או ניצול כלשהם של פרטיך, לרבות לא למסרם ולהעבירם לצדדים שלישיים כלשהם. יחד עם זאת, פריים ליס אינה יכולה להתחייב לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר. פריים ליס תשתמש במידע שנקלט לגביך על מנת ליצור עמך קשר ובכדי לספק לך את השירותים המוצעים באתר וכן לצורך איסוף וניתוח דפוסי השימוש באתר לצורכי התייעלות ושיפור השרות. על פי חוק אינך חייב למסור את המידע אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים מסוימים המצויים באתר.

  כל מידע שישלח על ידך במסגרת שימושך באתר זה, ישמר על ידי פריים ליס בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א- 1981

  חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים. על כן, הנך מצהיר בזאת כי הפרטים האישיים אשר נמסרים לפריים ליס נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

  פריים ליס רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר - ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר  לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח- 2008, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

  במידה ותהיה מעוניין כי לא ייעשה שימוש במידע שנמסר על ידך כאמור, הנך מתבקש להודיענו באופן מיידי למייל שכתובתו prime-lease@lubinski.co.il  המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בתקנון ו/או הדין, פריים ליס תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאית פריים ליס למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

  פריים ליס מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי פריים ליס ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין פריים ליס יכולה לאבטח את מחשביה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעם פריים ליס עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכוח התקנון ו/או הדין.
 • תחום וסמכות השיפוט

  על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהאמור בתקנון ו/או מהשימוש באתר, הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
 •  

   

  אנו אחלים לכם שימוש מהנה ויעיל באתר.